Felhasználási feltételek

A FAST HUNGARY Kft. üzleti partnerei részére történő termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 

 I. – ÁLTALÁNOS rendelkezések

1.      Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a FAST HUNGARY Kft. társaság (továbbiakban: „Eladó”) és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő ügyfelei (továbbiakban: „Vevő”) közötti jogviszonyokat szabályozzák. Jelen ÁSZF minden olyan az Eladó és Vevő közötti termékértékesítésre és/vagy ezzel kapcsolatos szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó, amely a jelen ÁSZF érvényességi ideje alatt valósul meg, illetve amellyel kapcsolatos szerződés jelen ÁSZF hatálya alatt jön létre.

2.      Eladó fenntartja a jogot a jelen ÁSZF – elsősorban jogszabályi változások és az üzletpolitika módosulása miatti - megváltoztatására. A mindenkor hatályos ÁSZF közzétételre kerül az Eladó honlapján, és jól látható helyen kifüggesztésre kerül  Eladó székhelyén is.

3.      A Felek szerződés megkötésére irányuló nyilatkozata és jelen ÁSZF együttesen tartalmazza a Felek megállapodását (a továbbiakban: „Szerződés”). A mindenkori ÁSZF – ideértve annak mellékletét képező panaszkezelési szabályzatot is -  a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  Vevő az áru vagy szolgáltatás Eladónál történő megrendelésével további kifejezett jognyilatkozata nélkül is - az Eladó ÁSZF-jét is elfogadja. Vevő beszerzésre vonatkozó eltérő feltételei még a megrendelés elfogadásával/visszaigazolásával, illetve az ajánlat elfogadásával sem válnak a Szerződés részévé.

Vevő elfogadja, hogy keretszerződés esetén az ÁSZF, illetve módosított ÁSZF a Szerződés részévé válik kifejezett elfogadó nyilatkozat hiányában is, kivéve, amennyiben az ÁSZF-ről, módosított ÁSZF-ről szóló tájékoztatás Vevő részére történő megadásától számított, legfeljebb 30 napos határidőn belül a Vevő a Szerződést felmondja, mely esetben a felmondási idő 30 nap.

 

II. – Vásárlás megvalósítása eladótól

 

 1. Eladó audio-, video-, fotó-, telekommunikációs, irodatechnikai termékek, háztartási gépek, hangszerek, óraipari termékek és egyéb fogyasztási cikkek forgalmazására, értékesítésére szakosodott társaság. Eladótól az általa meghatározott nagykereskedelmi áron olyan, fogyasztónak nem minősülő személyek vásárolhatnak, akik jogosultak hasonló választékú áru vásárlására és értékesítésére.

 2. E célból Vevő az első megrendelés során köteles Eladó rendelkezésére bocsátani a hatályos cégkivonatát vagy vállalkozói engedélyét, valamint az áfa-regisztrációról szóló igazolását, amellyel igazolja áfa-alanyiságát, továbbá köteles Eladó rendelkezésére bocsátani a Vevő képviseletében aláírási joggal rendelkező személyek aláírási címpéldányát. Keretszerződés esetén Vevő köteles továbbá tájékoztatni Eladót a Vevő nevében érvényes megrendelés leadására jogosult személy(ek) nevéről és elérhetőségéről. Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Eladót a cégnyilvántartás adataiban, beszállítási cím, telefonos, email vagy fax kapcsolat, illetve a megrendelés leadására jogosult személy(ek), illetve e személy(ek) adataiban történőváltozásokról.

 3. Az óraipari termékek vásárlása esetében a nagykereskedelmi vásárlás feltétele legalább 5 (öt) darabos mennyiség vásárlása.

 

III. – Ajánlat és szerződéskötés

 

1.      Eladó ajánlata nem kötelező érvényű, és Vevő nem követelheti a teljes megrendelt árumennyiség beszállítását, amennyiben az nem áll rendelkezésre Eladó raktárában. Eladó erre a tényre legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor felhívja Vevő figyelmét. Eladó és Vevő közötti Szerződés - külön megállapodás hiányában - az írásban, emailen vagy Eladó kifejezetten erre kialakított portálján lehetővé tett  elektronikus úton, illetve faxon elküldött megrendelés alapján, a II. cikk feltételeinek teljesülés után, a megrendelés Eladó részéről történő írásbeli, ideértve a faxon vagy emailben (illetve Eladó erre kialakított portálján elektronikus úton) megtett  visszaigazolást is - visszaigazolásával jön létre. Ettől eltérő módon és alakban tett szerződéses nyilatkozatok nem hoznak létre Szerződést, Eladónak ezzel kapcsolatos teljesítési kötelezettsége nincsen.  Felek vállalják, hogy a faxon, illetve email útján, vagy egyéb elektronikus úton tett jognyilatkozatok esetén a létrejött Szerződés aláírt eredeti példányát kérés esetén haladéktalanul eljuttatják a másik fél részére. Eladó jogosult a szállítást a szerződés aláírt eredeti példányának kézhezvételéig visszatartani.

 

IV. - Árak

 

1.      Eladó üzleti/kereskedelmi árjegyzékében szereplő összes nagykereskedelmi ára áfa nélkül, szállítás, csomagolás és biztosítás nélkül értendő (kategóriánként és márkánként változóan, bizonyos érték  fölötti vásárlás esetében a csomagolás, szállítás és biztosítás ingyenes). Amennyiben Eladó egyben az ajánlott kiskereskedelmi árakat is feltünteti, azok már tartalmazzák az áfát.

2.     Az írásban megkötött , több eseti megrendelés teljesítésére vonatkozó keretszerződések alapján megvalósuló beszállításoknál Eladó indokolt esetben fenntartja az árváltoztatás jogát, különös tekintettel olyan körülményekre, mint például vámtarifa változások, árfolyamváltozások, export és import díjak és adók változásai, stb. Ezen felül az Eladó fenntartja az aktuális árváltoztatás jogát is, amely azonban nem érinti a már visszaigazolt megrendelés alapján meghatározott árakat, kivéve ha a megrendelés visszaigazolása, illetve a szállítás között eltelt idő alatt bekövetkező körülmények az árváltoztatást indokolják.

3.      Az Eladó által kínált termékek árainak változása általában új üzleti / kereskedelmi árjegyzék kiadása során történik. Ezek az árak rendelkezésre állnak eladó kereskedelmi osztályán valamint adott esetben az ajánlatokat tartalmazó aktuális szórólapokon is.

JFÁ – javasolt fogyasztói ár

NÁ – nagykereskedelmi ár

 

V. – Szállítási határidők és szállítási feltételek

 

 1. Az Eladó ajánlatában szerepelő szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A Vevő által felsorolt esetleges konkrét szállítási időkről szóló kifejezett megállapodásokat írásbeli vagy emailes , illetve az Eladó kialakított portálján elérhetővé tett elektronikus formában kell végrehajtani, és Eladó által írásban vagy emailben kifejezetten vissza kell igazolni. A megrendelés Eladó általi visszaigazolása önmagában nem minősül a Vevő által kért szállítási határidő visszaigazolásának. A Vevő írásbeli vagy emailben elküldött kérésére az Eladó írásban, illetve emailben tájékoztatást nyújt az előreláthatólag várható szállítási határidőről. Az Eladó által kifejezetten elvállalt szállítási határidő Eladó részéről való betartásának feltétele, hogy a Felek minden üzleti és műszaki kérdést tisztázzanak és a Vevő minden őt terhelő kötelezettségnek, mint pl. a szükséges hatósági igazolások, engedélyek beszerzése, vagy az előlegfizetési kötelezettség stb. eleget tegyen. Ellenkező esetben a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Ez a rendelkezés arra az esetre nem alkalmazandó, ha a késedelemért az Eladó felelős.

 2. Az irányadó szállítási határidőmegtartása függ az áru beszállítóktól időben történő megérkezésétől. Vevő nem kérheti annak a kárnak a megtérítését, amely abból eredően keletkezett, hogy az Eladó beszállítója nem megfelelően szállította le a kért terméket.

 3. A szállítási határidő akkor teljesül, amikor a szállítás tárgyát képező terméket Eladó a Vevő rendelkezésére bocsátotta az Eladó telephelyén vagy a Felek által megállapodott helyen vagy amikor a szállítás tárgyát képező terméket  Eladó a szállító cég rendelkezésére bocsátotta.[GyB1]   A kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a szállítás tárgyát képező terméket Eladó a megállapodott rendeltetési helyen a Vevő (illetve megbízottja) rendelkezésére bocsátotta.

 4. Amennyiben a kért áru megtalálható

 5. Az Eladó jogosult rész- és előszállításra.

 6. Amennyiben a szállítási határidő vis maior, munkahely egészét vagy jelentős részét érintő konfliktus vagy egyéb - Eladó befolyásától független eseményre visszavezethető - okból nem tartható be, úgy a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Az Eladó az ilyen jellegű körülmények kezdő és befejező időpontjáról a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt.

 7. A Vevő a Szerződéstől - határidő tűzése nélkül – akkor jogosult írásban, faxon vagy emailben elállni, amennyiben az eladói teljesítés a kárveszély átszállását megelőzően teljes egészében, végérvényesen lehetetlenné válik. A Vevő írásban, faxon vagy emailben elállhat továbbá a Szerződés azon részétől, amelyet az Eladó a megállapodott vagy irányadó határidőn belül nem teljesített, mely elállási nyilatkozatot Vevő legkésőbb a kárveszély átszállását követő munkanapon köteles közölni. Ennek hiányában a Vevő köteles a későbbiekben teljesített részszállítás során rendelkezésére bocsátott termékek árát megfizetni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az Eladó nem tud szállítani. Egyebekben a jelen ÁSZF XII.4. bekezdése érvényesül. Amennyiben a lehetetlenülés vagy a teljesítésre képtelen állapot az átvételi késedelem időtartama alatt következik be, vagy ha kizárólag vagy túlnyomórészt a Vevő felelős ezek bekövetkeztéért, a Vevő az ellenszolgáltatás megfizetésére köteles.

 8. Vevő az árut az Eladó által kiállított számlán (vagy szállítólevélen) saját olvasható nevének, és bélyegzőjének feltüntetésével és aláírásával veszi át. Aláírásával Vevő igazolja a szállítmány átvételét a rajta feltüntetett mennyiségben és választékban, és egyben igazolja, hogy a beszállított terméken nem tapasztalhatók egyértelmű (külsőleg észlelhető) meghibásodások és sérülések jelei.

 9. Amennyiben a terméket futárszolgálattal (DPD, GW, Posta, stb.), vagy más egyéb, az Eladó által biztosított szállítási móddal kézbesítik, Vevő az áru átvétele során köteles azonnal, a futár/szállító jelenlétében ellenőrizni a küldemény sértetlenségét, valamint az eredeti céges ragasztások sértetlenségét. Amennyiben a csomagolás illetve a csomagolás ragasztása sérült vagy nem eredeti, Vevő nem veheti át az árut a futártól, Eladó által biztosított szállítótól.

 10. Az áru futárszolgálattól történő átvételével és a szállítólevelek aláírásával Vevő igazolja, hogy az árun nem tapasztalhatók látható sérülések, meghibásodások.

 11. A hibák szállítólevélen történő feltüntetése után a szállítmánnyal kapcsolatos panaszokat írásban kell érvényesíteni, az átvételt követő legkésőbb1 (egy) munkanapon belül; a gyorsabb ügyintézés érdekében engedélyezett a panaszkezelési űrlap faxon, illetve emailben, pdf vagy más hasonló formátumban történő elküldése is. Amennyiben Vevő jogosan érvényesítette a panaszkezelést a hiányos szállítmány vagy az áruválaszték Eladó részéről történő összetévesztése jogcímén, az ezt követően keletkező további szállítási költségek Eladót terhelik.

 12. A személyes vagy futárszolgálat által történő áruátvétel igazolása nem érinti Vevő Eladóval szembeni jogosultságát, melyek pl. rejtett hibák miatt, vagy működésképtelen termék miatt jönnek létre. Vevő e jogos igényeivel bővebben Eladó panaszkezelési szabályzata foglalkozik.

 13. Amennyiben a visszaigazolt megrendelés szerinti szállítmányt a Vevő valamely alapos ok nélkül nem veszi át, úgy köteles a megrendelés értéknek 5%-ával megegyező mértékű kötbért fizetni, továbbá köteles az Eladó ezen felül felmerülő valamennyi költségét és kárát megtéríteni.

 14. Eladó és Vevő közötti üzleti kapcsolat jellege miatt Eladó nem köteles az egyes vásárlások során bemutatni Vevőnek a termék működőképességét.

 

VI. – Fizetési feltételek

 1.  A Vevő által megrendelt áru Eladónak történő kifizetésének fizetési feltételei: előre fizetés, átutalás vagy az Eladónak történő készpénzben fizetés az áru átvételekor.
 2. Az előrefizetés az Eladó által kiállított előlegfizetési kérelem alapján történik,az előlegbekérőszáma az utalás során feltüntetendő. Az előrefizetés alatt értendő az a fizetési mód is, amikor a vonatkozó összeg maradéktalanul jóváírásra kerül Eladó számláján legkésőbb az áru átvételre felajánlásáig.

 3. Eladó további megállapodások alapján kizárólag az úgynevezett regisztrált Vevőknél fogadja el az utólagos fizetést, mely esetben a megállapodott fizetési határidejű számla átutalással kerül rendezésre.

 4. Minden egyéb esetben az átutalással történő előrefizetés alkalmazandó, akként, hogy az áru Vevő által történő átvétele kizárólag az ellenérték Eladó bankszámlájára történő jóváírását követően lehetséges. Az adóügyi bizonylaton szereplő vételár fizetési határideje akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az összeg maradéktalanul jóváírásra került Eladó bankszámláján.

 5. A fizetési határidő ismételt elmulasztása esetén Eladó kizárólag előrefizetés vagy a készpénzes fizetés ellenében teljesít, tekintet nélkül a megrendelt áru mennyiségére.

 

VII. – A tulajdonjog fenntartása

 

 1. Vevő tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy az áru tulajdonjoga az áruhoz csatolt számlán feltüntetett vételár (továbbá a teljesítéssel kapcsolatos további mellékkötelezettségek, mint pl. szállítási és viteldíj, biztosítás stb.) teljes kifizetésének pillanatáig fenntartja tulajdonjogát az értékesítés tárgyát képező terméken.

 2. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt az Eladó választása szerint jogosult:

2.1. az áruk vételárát követelni, vagy

2.2. a Vevő előzetes értesítése mellett az érintett árut (vagy azok Eladó által kiválasztott részét) Eladótól elszállítani és azzal szabadon rendelkezni, vagy

2.3. a következők szerint eljárni:

Arra az esetre, ha a Vevő a leszállított, még Eladó tulajdonában álló árut szokásos üzletmenete során fogyasztókon kívüli egyéb személyeknek továbbértékesítené, a Vevő ezennel már most vállalja, hogy engedményezi valamennyi olyan követelését a számla teljes (ÁFÁ-val együtt számított) végösszege tekintetében, amely a Vevő javára a továbbértékesítés folytán a vásárlójával vagy harmadik személyekkel szemben keletkezhet, méghozzá függetlenül attól, hogy ténylegesen keletkezik-e, Eladó pedig az engedményezést elfogadja. Az engedményezett követelés kötelezettől behajtására az Eladó jogosult. Ennek érdekében Vevő köteles továbbértékesítéssel egyidejűleg, vagy ha az engedményezés eladó kérése alapján ezt követően történik, akkor ezt követően haladéktalanul az engedményezett követeléssel kapcsolatban a Ptk. 6:197. § (1) bekezdése szerinti értesítést a kötelezettnek megküldeni, ezt Eladónak igazolni; az Eladót egyidejűleg a kötelezett személyéről, valamennyi követelés érvényesítéséhez szükséges adatról tájékoztatni és az azokkal kapcsolatos dokumentumokat átadni. Mindazonáltal Eladó jogosult akként dönteni, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott, vagy egyéb piaci információk birtokában az engedményezési szerződéstől kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül eláll és az áruk vételárát továbbra is a Vevőtől követeli.

3. A végrehajtás keretében vagy bűncselekménnyel összefüggő lefoglalásról vagy egyéb harmadik személy általi intézkedésekről a Vevő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni.

 

VIII. - Árurendelés

 

 1. Megrendeléseket kizárólag írásban, faxon, e-mailben, illetve Eladó erre kialakított portálján elektronikus úton  fogadunk el, illetve személyes, a FAST HUNGARY Kft. székhelyén történő átvételnél a FAST HUNGARY Kft. kereskedelmi osztályán való megállapodás alapján.

2.      A Vevők kiszolgálásának gyorsítása érdekében, kérjük, hogy a megrendeléseken tüntessék fel az alábbiakat:

- az árut megrendelő cég neve, cégjegyzékszáma, adószáma

- az áru pontos megnevezése a kereskedelmi árjegyzék alapján, áru cikkszáma

- szállítási paraméterek

- a megrendelést végrehajtó dolgozó neve

- a kívánt szállítási ütemezés,  az áruátvevő neve (személyes átvétel esetében)

3.      Amennyiben az igényelt áru megtalálható az Eladó raktárában, a megrendelést a lehető legrövidebb határidőn belül teljesítik.

4.      Ha az áru nem áll rendelkezésre az Eladó raktárában, a Vevőt az óraipari termékek esetében felkérik a megrendelése egy másik időpontban való megtételére, mivel ezeket a megrendeléseket tovább nem tartják nyilván. Más áruk esetében a megrendelést 3 hónapig nyilvántartják, amennyiben a Vevő egyértelműen nem tünteti fel másképpen.

 

IX. – Termékgarancia a FOGYASZTÓK FELÉ

 

Az értékesített termékre az Eladó a fogyasztónak a jótállási jegyen feltüntetettek szerint nyújt jótállást.

 

X. - JOGSZAVATOSSÁG

 

 1. Amennyiben a leszállított termék használata belföldi iparjogvédelmi vagy szerzői jogokat sért, úgy az Eladó alapesetben saját költségén biztosítja a Vevőnek a további használathoz való jogot, vagy a leszállított terméket a Vevő által elvárt módon akképpen módosítja, hogy a jogsértés már ne álljon fenn. Amennyiben ez gazdaságilag megfelelő feltételek mellett vagy megfelelő határidőn belül nem lehetséges, akkor a Vevő a Szerződéstől elállhat. A meghivatkozott feltételek esetén az Eladó is jogosult a Szerződéstől való elállásra. Ezen túlmenően, az Eladó mentesíti a Vevőt az érintett jogosultak valamennyi nem vitatott vagy jogerősen megállapított igénye alól.

 2. Figyelemmel a jelen ÁSZF XII.4. bekezdésére, az Eladónak a fenti X.1. bekezdésben említett kötelezettségei kizárólag iparjogvédelmi vagy szerzői jogsértések esetére vonatkoznak. Akkor állnak fenn, amennyiben:

  • a Vevő az Eladót haladéktalanul tájékoztatja az érvényesített iparjogvédelmi vagy szerzői jogsértésekről;

  • a Vevő megfelelő mértékben támogatja az Eladót az érvényesített igényekkel kapcsolatos védekezés érdekében, ill. az Eladó számára a X.1. bekezdésben írt módosítási intézkedések végrehajtását lehetővé teszi;

  • az Eladó számára valamennyi védekezési intézkedés – beleértve a bíróságon kívüli szabályokat is – továbbra is megtehető;

  • a jogsértés nem a Vevő utasításaira vezethető vissza;

a jogsértés nem arra vezethető vissza, hogy a Vevő a leszállított terméket önhatalmúlag megváltoztatta vagy nem szerződésszerű módon használta.

 

XI. – Érvényesség és hatályosság

 1. Jelen ÁSZF, valamint annak későbbi módosításai és kiegészítései, az Eladó általi közzététel napján, vagy az Eladó által megjelölt későbbi időpontban válnak hatályossá.
 2. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Eladó panaszkezelési szabályzata is.

 

XII. - FAST Hungary Kft. (FAST)  Honlap üzemeltetése, a felelősség korlátozása

 

 1. A FAST bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja, kiegészítheti a honlapot vagy eltávolíthatja annak egy részét, ideértve a honlapon leírt vagy megjelenített termékek tulajdonságait és termékspecifikációit is. A honlapon feltüntetett feltételek bármilyen módosításai a közlés pillanatától érvényesek. A honlap módosítások közlése utáni használatának folytatásával a felhasználó elfogadja a módosításokat.

 2. A FAST nagy erőfeszítéseket tett a honlapon szereplő információk helyességének biztosítására, ennek ellenére a FAST ezekért nem vállalja felelősséget. A honlapon szereplő anyagok hibás információkat vagy nyomdai hibákat tartalmazhatnak. Kijelentjük, hogy bármilyen nézetre, véleményre, tanácsra, nyilatkozatra, megjegyzésre vagy információra való támaszkodás csak saját felelősségre történik. A honlapon a teljes tartalom úgy került feltüntetésre "AHOGY VAN" és "AHOGYAN ELÉRHETŐ". A FAST kifejezetten kizár bármilyen típusú közvetlen vagy közvetett jótállást vagy szavatosságot, ami nem került a Szerződésben kifejezetten említésre, ideértve az értékesíthetőségi vagy az adott célra történő felhasználhatósági jótállást, a jogosulatlan beavatkozást, vagy a jelen honlap üzemeltetését vagy annak tartalmát érintően. A FAST nem szavatolja az internetes oldalak biztonságát. A FAST nem szavatolja, hogy az internetes oldalak vagy az oldalakat közzétevő szerverek, vagy a FAST oldaláról küldött elektronikus kommunikáció nem tartalmaz vírusokat vagy egyéb káros elemeket. Minden ilyen szavatosság, jótállás és feltétel kizárt, kivéve azt a terjedelmet, mely mértékben a törvény megtiltja annak kizárását.

 3. A FAST SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN OLDAL VAGY TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÖZVETETT, KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNY, BÜNTETŐJOGI, KÜLÖNLEGES VAGY EGYÉB KÁROKÉRT (IDEÉRTVE A JÖVEDELEMKIESÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A SZERZŐDÉSVESZTÉST, PIACVESZTÉST, ADATVESZTÉST, INFORMÁCIÓVESZTÉST VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT), IDE NEM ÉRTVE AZOKAT AZ ESETEKET, AMIKOR A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSÁT JOGSZABÁLY TILTJA. E RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A FAST SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A JELEN OLDALON TALÁLHATÓ HIBÁKÉRT, PONTATLANSÁGOKÉRT, MULASZTÁSÉRT ESETLEG EGYÉB HIBÁKÉRT, NEM MEGFELELŐ VAGY NEM ELLENŐRZÖTT INFORMÁCIÓKÉRT.

 4. A fenti rendelkezéseken túl (és azokat nem érintve) az Eladó nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi jellegű, a felkínált információ felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából eredő, továbbá olyan károkért, amelyek – bármely okból – nem magában a leszállított termékben állnak be, kivéve ha kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Eladó szervezete vagy vezető beosztású alkalmazottja azt az alábbiak szerint okozta:

 • szándékosan;
 • súlyos gondatlansággal;
 • bűncselekémennyel;
 • élet, testi épség, egészség vétkes megkárosításával;
 • olyan hiba fennállása esetén, amely csalárd módon elhallgatásra került, vagy amelynek fenn nem állásáért az Eladó helytállt;
 • a leszállított termék olyan hibája esetén, amely miatt a termékfelelősségi rendelkezések alapján, mint a magánhasználat során bekövetkező személyi vagy dologi kárért felelni köteles.

5. Lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén az Eladó súlyosan gondatlan szerződésszegése esetén is felel, azonban ez minden esetben legfeljebb a szerződés jellegéből adódóan, értelemszerűen előrelátható tényleges kárra terjed ki. Ezen felüli igények, különösen a közvetkezményi károk és elmaradt haszon érvényesítése kizárt.

 

XIII. -  ELÉVÜLÉS

 

 1. A Vevő valamennyi – bármilyen jogcímre alapozott – igénye 12 hónap alatt elévül. A szándékos vagy csalárd magatartásra, valamint a termékfelelősségi rendelkezésekre alapozott igények esetén a törvényi határidők irányadók. Ezek irányadók az építmények hibái vagy olyan leszállított termék vonatkozásában is, amelyet szokásos rendeltetési módja szerint valamely építményhez használnak, és annak hibáját okozták.

 

XIV. – ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI KIKÖTÉS

 

 1. Az Eladó és a Vevő valamennyi jogviszonyára kizárólagosan a magyar jog az irányadó az 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett Bécsi Vételi Egyezmény, valamint a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2006. évi XXVIII. törvény kizárása mellett.

 2. Az Eladó és a Vevő jogviszonyában kizárásra kerülnek továbbá a Ptk. XVI. fejezetének, valamint a forgalmazási szerződésre vonatkozó rendelkezései. Eladó és Vevő jogviszonyában kizárásra kerülnek továbbá 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései.

 3. Az esetleges jogviták elbírására az Eladó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult. Eladó azonban jogosult a Vevő székhelye szerint illetékes bíróság előtt is keresetet indítani.

   

XV. – JOGNYILATKOZATOK

 

 1. A Szerződéssel összefüggő jognyilatkozatokat – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – írásban kell megtenni. Írásbeli alaknak minősül fokozott biztonságú/minősített elektronikus aláírással el nem látott e-mail, illetve Eladó erre kialakított portálján elektronikus úton tett megrendelés, valaminta fax üzenet is. A postai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett igazolhatóan átvette, valamint a hatályos kézbesítési címre feladott postai küldeményt a feladást követő 5. napon akkor is, ha addig az átvétel bármely ok miatt nem válik igazolttá, így abban az esetben is, ha a hatályos kézbesítési címről „ismeretlen”, vagy „nem kereste”, „elköltözött”, „nem vette át” tartalmú jelzéssel érkezik vissza. Az e-mail útján történő kézbesítés illetve Eladó erre kialakított portálján elektronikus út esetén az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni, ha a feladástól, elküldéstől számított 12 munkaóra eltelt, kivéve, ha a címzett házon kívüli automatikus választ generáltat, fax esetén a kézbesítés napja a fax elküldésének napja, feltéve, hogy a küldő fél a fax elküldéséről visszaigazolást kért.